Regen van afgelopen dagen onvoldoende voor significant herstel van waterpeilen

De neerslag van afgelopen dagen en de nog voorspelde regen zorgt voor een tijdelijke stabilisatie, maar is niet voldoende voor een significant herstel van de afvoeren en waterpeilen. «De droogtetoestand blijft ernstig», stelt de droogtecommissie.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Er is een tijdelijke stabilisatie of tijdelijk, licht herstel van de afvoeren en waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en waterwegen. Zo zijn de afvoeren van waterwegen en kanalen, in het bijzonder het Albertkanaal, de Boven-schelde, de Leie en het kanaal Gent-Terneuzen, licht gestegen, maar blijven ze over het algemeen zeer laag. Als er niet significant veel neerslag valt, zullen de afvoeren opnieuw dalen.

Er wordt echter verwacht dat de stabilisatie/het herstel zeer kortstondig zal zijn en daarom adviseert de droogtecommissie onder meer het behoud van alle genomen maatregelen en vraagt ze gebruikers om zo spaarzaam mogelijk om te springen met waterbronnen. Voorts bevestigt de commissie het mandaat aan De Vlaamse Waterweg om «preventief tijdelijke maatregelen gradueel en gefaseerd in te voeren voor de bevaarbare waterlopen wanneer het minimumdebiet om aan de verschillende functies te kunnen voldoen, niet meer gehaald wordt.»

Weinig effect op grondwater

De droogtecommissie gaat ook akkoord gaan om het schutten van pleziervaart zeer tijdelijk opnieuw toe te staan, tot en met zondag 11 september, zodat alle vaartuigen naar hun thuishaven kunnen gebracht worden. De drinkwaterbevoorrading blijft momenteel wel gewaarborgd. De droogtecommissie zegt extra waakzaam te zijn door de lage Maasafvoeren.

De neerslag en de voorspelde regen zullen ook weinig effect hebben op de grondwaters. Zo geldt er nog steeds een captatieverbod in het IJzerbekken en in een aantal andere waterwegen, maar ook in de kanalen waar potentieel giftige blauwalgen zijn gevonden. Ook zijn er op verschillende plaatsen schutbeperkingen van kracht, zijn watervangen gedeeltelijk dichtgezet en worden waterpompen geïnstalleerd om water te besparen.