WEDSTRIJD: Maak kans op een Bongo voor jouw mama!

Bongo geef je de kans om 1 moderdag cadeaubon te winnen
door
Metro
Leestijd 4 min.

Doe mee aan onze Instagram-wedstrijd en maak kans op 1 "Voor de allerliefste mama" cadeaubon!

 

Wedstrijdreglement Mass Transit Media

Mass Transit Media nv (de organisator)

 1. Mass Transit Media nv uitgeefster van Metro, te 1000 Brussel, Koningsstraat 100, (de organisator of de uitgever) organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers een wedstrijdvraag / wedstrijdvragen oplossen en inzenden zoals vermeld bij de wedstrijd.
 2. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel zoals vermeld bij de wedstrijd. De wedstrijd eindigt zoals vermeld bij de wedstrijd.
 3. Elke deelnemer aan het spel verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden en kan achteraf geen verzet aantekenen over zijn deelname of de procedure van het spel.
 4. Een deelnemer moet minstens 18 jaar oud zijn en in België wonen.
 5. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 6. De organisator behoudt zich het recht om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.
 7. De organisator behoudt zich tevens het recht om het spel, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de voorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 8. De winnaars zijn de personen die een correct antwoord geven op de wedstrijdvraag en die een correct antwoord geven op de schiftingsvraag of het antwoord dat dit het dichtst benadert. In het geval van een ex-aequo zal de winnaar de persoon zijn die als eerste zijn deelname heeft doorgestuurd.
 9. De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van Mass Transit Media NV en van de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 10. Tenzij anders vermeld wordt bij de wedstrijdinformatie, kan elke deelnemer slechts één maal deelnemen. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan.
 11. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en dient zijn/haar prijs te claimen binnen de 10 werkdagen. Indien hij/zij  dit niet doet, kan de organisator een andere winnaar aanduiden.
 12. Er wordt maximum één prijs per persoon en per fysiek adres verstuurd.
 13. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.
 14. Tickets zijn voor strikt persoonlijk gebruik. Het te koop aanbieden van tickets gewonnen via Metrotime.be is niet toegestaan.
 15. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  • ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die het gevolg zijn van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit ongeacht de aard ervan;
  • verliezen of vertragingen van welke aard dan ook die veroorzaakt worden door derden (spoorwegmaatschappij, transportmaatschappijen, handling-maatschappij, enz.)
  • drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.
 16. De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/ partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.
 17. Mass Transit Media, Koningsstraat 100, 1000 Brussel, behandelt alle gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de wet van 08/12/92 met betrekking tot de Bescherming van de Privésfeer, en met de wet van 2 augustus van 2002 met betrekking tot de persoonlijke bescherming voor wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens. Met uitzondering van gevallen waarin de deelnemer dit expliciet weigert, kan de firma deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen of verwante bedrijven. De deelnemer heeft toegangsrecht tot de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en kan, desgevallend, verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te schrappen.
 18. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

 

Bepalingen specifiek voor FOTOWEDSTRIJDEN – BERICHTWEDSTRIJDEN

De voorwaarden waaraan de deelname moet voldoen zijn de volgende:

 1. Deelnemers sturen originele teksten, foto’s, beelden of geluiden in voor publicatie, (her)publicatie, (her)uitzending en exploitatie zonder vergoeding.
 2. Deelnemers respecteren de openbare orde, de goede zeden, de privacy en zorgen ervoor dat de genoemde en/of afgebeelde personen akkoord gaan met de publicatie.
 3. Uit de inzendingen worden x-aantal teksten, foto’s, beelden uitgekozen door de organisator.De door de organisator gekozen teksten, foto’s, beelden worden gepubliceerd in Metro.
 4. De publicatie van de ingezonden teksten, foto’s, beelden gebeurt zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator. De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
 5. Deelnemers verklaren zich door deelname aan deze wedstrijd akkoord met de reproductie van teksten, foto’s, beelden en dat men met naam en woonplaats wordt bekend gemaakt in de media.
 6. De uitgever beslist in alle vrijheid om de teksten, foto’s, beelden, geluiden te bewerken, (her)publiceren, (her)uitzenden en exploiteren. De teksten, foto’s, beelden, geluiden kunnen zonder vergoeding, voor de volledige periode waarin de teksten, foto’s, beelden, geluiden, auteursrechtelijk beschermd zijn, door de uitgever wereldwijd gebruikt worden voor onbeperkte (her)publicatie, (her)uitzending, en exploitatie ongeacht het medium in alle analoge en digitale communicatie, gedrukte media, op internetsites en archiveringssites.
 7. Deelnemers vrijwaren de uitgever, zonder tijdsbeperking, voor alle eventuele aanspraken en vorderingen van derden met betrekking tot de door hem/haar of via hem/haar geleverde auteursrechtelijk beschermde werken, zoals (maar niet beperkt tot) onder meer vorderingen van beheersvennootschappen en auteursrechthebbenden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zoals (maar niet beperkt tot) auteursrechten, originaliteit en eventuele inbreuk op de privacy. Hij/zij verbindt zich door de vrijwaring tot volledige terugbetaling aan de uitgever van alle vergoedingen, uitgaven, kosten en intresten bij onder meer minnelijke schikkingen en veroordelingen; waardoor de nadelige financiële gevolgen uiteindelijk volledig door hem/haar zullen gedragen worden.